لطفا دو تا خاطره مربوط به هر کلمه بنویسید. و تا جایی که میتوانید خاطرات را با جزئیات بنویسید،
چه کسی همراه شما بود، کجا اتفاق افتاد، چه طور اتفاق افتاد و…

  فرصت


  اصلاحات


  تغییر


  تبصره


  آثار


  ساخت


  زبان


  منظور  تا جای ممکن از افعال گذشته استفاده کنید و بنویسید چه افرادی همراه شما بودند؟
  دقیقا چه طور اتفاقی افتاد؟
  کجا اتفاق افتاد؟